Polityka Ochrony Danych Osobowych w YT Tech S.A.

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

1. Postanowienia ogólne w zakresie Polityki Ochrony Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest YT Tech S.A. z siedzibą w Warszawie z adresem w (00-837) Warszawie przy ul. Pańskiej 98 lok. 51, w imieniu której działa Prezes Zarządu Sławomir Żałobka uprawniony do samodzielnej jej reprezentacji. Z Administratorem danych można skontaktować się mailowo na adres: office@yttech.pl

2. Filary i zasady ogólne ochrony prywatności w YT Tech S.A.

Filary ochrony danych osobowych w Spółce:

(1) Legalność − Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

(2) Bezpieczeństwo − Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.

(3) Prawa Jednostki − Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.

(4) Rozliczalność − Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

(1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);

(2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

(3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);

(4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);

(5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);

(6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

(7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

(8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie danych innym podmiotom

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO na potrzeby umowy zawartej z YT Tech S.A.. i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Wyjątkiem są podmioty niezbędne do wykonania usługi, działające zgodnie z RODO i obowiązującym prawem, którym YT Tech S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych.

4. Zakres i cel przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu realizacji umowy zawartej z YT Tech S.A. Nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa, przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne oraz dbamy o ich bezpieczeństwo.

5. Prawa użytkowników

Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

a) dostępu do danych,

b) sprostowania danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: office@yttech.pl

Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych można przeprowadzić w drodze przesłania wniosku e-mail na adres: office@yttech.pl

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosunku do przetwarzania danych przez Administratora można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Kontrola przetwarzania i zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

7. Zasady bezpieczeństwa

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;

b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;

d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;

e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych − zarządza incydentami.

8. Aktualizacja

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedniego zawiadomienia poprzez umieszczenie zmienionej wersji na naszej stronie internetowej. Nowe brzmienie zasad obowiązuje od momentu ich opublikowania na naszej stronie internetowej.

Nasi Partnerzy

Program Regionalny
YT Tech
Unia Europejska